REKRUTACJA

Rodzaje wsparcia w ramach projektu:

Wsparcie doradcze:

Projekt zakłada objęcie 120 uczestników doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze  standardem określonym w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wsparcie szkoleniowe:

Szkolenie nr. 1 Kierowca Kat C, C+E dla 30 osób,
-prawo jazdy kat. C (20h teorii i 30h praktyki) + stypendium szkoleniowe ok. 1600zł brutto
-Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C (130h teorii i 10h praktyki)
-prawo jazdy kat. C+E (20h teorii i 25h praktyki) + stypendium szkoleniowe ok. 400zł brutto

Szkolenie nr. 2 Kierowca Kategorii D dla 30 osób
-prawo jazdy kategoria D (20h teorii i 60h praktyki) + stypendium szkoleniowe ok. 1800zł brutto
-Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kategorii D (130h teorii i 10h praktyki)
WAŻNE Bezwzględne wymogi do wzięcia udziału w/w szkoleniach:
● Kat. C – min. 21 lat + aktualne prawo jazdy kat. B
● Kat. D – min. 24 lata + aktualne prawo jazdy kat. B
● brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Szkolenia 1 i 2 zakończą się egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez WORD.

Szkolenie nr. 3 w zawodzie gastronomicznym dla 60 osób + stypendium szkoleniowe ok. 1400zł brutto

Szkolenie zapewnia zdobycie przykładowych uprawnień w zawodzie gastronomicznym:
– procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności
– praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej
– sporządzanie potraw
– obróbka wstępna i sposób krojenia
– technika sporządzania surówek
– technika sporządzania sałatek
– sporządzanie wywarów, sosów i marynat
– podstawowe wywary
– podstawowe marynaty

Program zostanie dostosowany do konkretnego szkolenia zależnie od wyników Indywidualnego Planu Działania.

WAŻNE Bezwzględne wymogi do wzięcia udziału w/w szkoleniu:
● wiek min. 18 lat, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu
Szkolenie nr 3 zakończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przed Izbą Rzemieślniczą.

Płatne staże zawodowe
Zapewniamy zdobycie doświadczenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji nabytych w nowym zawodzie – od 3 do 4 miesięcy na uczestnika projektu w wysokości 1289,83 brutto miesięcznie.

Pośrednictwo pracy
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia wg indywidualnych preferencji uczestnika – 6h/os:
• dostępność pośrednika w całym okresie udziału w projekcie, oraz do miesiąca po zakończeniu stażu,
• liczba spotkań i czas trwania ustalane są indywidualnie,
• spotkania dostosowane są wg. potrzeb uczestników projektu.

Dodatkowo w ramach projektu uczestnik otrzymuje:
• komplet badań lekarskich,
• materiały szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• w przypadku kursu gastronomicznego pokrycie wszystkich opłat związanych z wyrobieniem książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
• ubezpieczenie,
• zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w wysokości maksymalnie 415,55 zł brutto