Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach RPO WL zapraszamy do składania ofert dotyczących zamówienia w ramach Projektu „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji projektu 01.12.2018-31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu. Kod CPV 85312320-8 – usługi doradztwa.

Wpis do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167936

Załączniki do pobrania:
Dokumenty dot. usługi doradztwa indywidualnego.zip

Leave a Reply