o projekcie

O Projekcie
Projekt „Powrót do aktywności” RPLU.10.02.00-06-0057/17 jest realizowany przez GrantUnion Sp. Z o.o. wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania: 10.2 Programy typu outplacement

Cel projektu:
Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.12.2018-31.05.2020r. grupy 120 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa:

Osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (60 kobiet i 60 mężczyzn).

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w projekcie:
• Ukończone 21 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. C, C+E,
• Ukończone 24 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. D,
• Posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B, od minimum 2 lat – dotyczy udziału w kursach na kat. C, C+E, D
• Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
• Ukończone 18 lat – dotyczy udziału w kursie gastronomicznym,
• Posiadanie na rynku pracy statusu osoby bezrobotnej zwolnionej do 6 miesięcy wstecz z przyczyn dotyczących zakładu pracy/ niezależnych od pracownika
• Posiadanie wykształcenia o niskich kwalifikacjach (do stopnia ISCED 3):
– ISCED 1 – podstawowe – Szkoła podstawowa
– ISCED 2 – gimnazjalne – Gimnazjum
– ISCED 3 – ponadgimnazjalne – Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa
• Osoby powyżej 50 roku życia – minimum 10% wszystkich uczestników projektu
• Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – minimum 5% wszystkich uczestników projektu

Dofinansowanie projektu z UE: 1 667 665,42 zł