DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu (pobierz)
Formularz rekrutacyjny (pobierz)
1a Zaświadczenie pracodawcy dla osoby przewidzianej do zwolnienia / zagrożonej (pobierz .doc) (pobierz .pdf)
1b Zaświadczenie pracodawcy dla osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pobierz .doc) (pobierz .pdf)

Wnioski o zwroty do pobrania:

Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu (pobierz)
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną (pobierz)
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym  (pobierz)
Umowa użyczenia samochodu (pobierz)
Wniosek o przelew stypendium szkoleniowego (pobierz)

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do procesu rekrutacji:

1a. Posiadać status osoby przewidzianej do zwolnienia / zagrożonej na podstawie umowy: o pracę, zlecenie,o dzieło, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę (pobierz .doc) (pobierz .pdf)
lub
1b. Posiadać status osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (pobierz .doc) (pobierz .pdf)

2. Zapoznać się z regulaminem projektu (Pobierz Regulamin)

3. Posiadać wykształcenie o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ukończone liceum/liceum profilowane/liceum ogólnokształcące, technikum/technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa – ISCED 3)

4. Być mieszkańcem/pracować na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),

5. Dostarczyć wypełniony formularz rekrutacyjny z oświadczeniami (Pobierz Formularz)

6. Dołączyć urzędowe zaświadczenie z UP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako os. bezrobotne (jeśli dotyczy)

7. Dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

8. Dołączyć świadectwo pracy z informacją o zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jeśli dotyczy)

9. Posiadać aktualne prawo jazdy kat. B i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy (dotyczy kursów na prawo jazdy kat. C,C+E i D)